Roma
Media  Photo  
Photoshoot by Olga Zakrevska August 2012